Directeur VIVEL

Functieprofiel

Doel van de functie: in opdracht van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur en binnen de missie en opdrachten van de organisatie de beoogde resultaten zoals vastgelegd in het door de Vlaamse overheid goedgekeurde beleidsplan realiseren.

Interne stakeholders:

 • Algemene Vergadering
 • Raad van Bestuur
 • Medewerkers
 • De leden van de projectgroepen

Belangrijkste externe stakeholders:

 • Zorgraden, regionale zorgplatformen en hun medewerkers;
 • De belangenorganisaties/professionele organisaties binnen de brede eerste lijn in Vlaanderen;
 • Het Agentschap Zorg & Gezondheid, het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en relevante andere beleidsactoren (bv. RIZIV, FOD Volksgezondheid,…);
 • Kenniscentra op het vlak van eerstelijnszorg in Vlaanderen, inclusief organisaties die beschikken over relevante data (IMA,…);
 • Andere partnerorganisaties (Gezond leven, Steunpunt GGZ,…).

De prestaties van de directeur kunnen o.m. beoordeeld worden op basis van volgende (niet-limitatieve) lijst van indicatoren:

 • Opmaak en uitvoering van beleidsplannen en actieplannen en de mate van tevredenheid bij het Agentschap Zorg & Gezondheid hierover;
 • De positionering van VIVEL in het bredere veld;
 • De mate waarin relevante externe stakeholders gebruik maken van de dienstverlening van VIVEL en de mate van hun tevredenheid hierover;
 • De groei en ontwikkeling van VIVEL als organisatie;
 • De kwaliteit van leidinggeven aan de medewerkers;
 • De financiële gezondheid van de organisatie.

Vereiste kennis

 • Een goede kennis van het brede zorg- en welzijnslandschap in Vlaanderen;
 • Een goede kennis hebben van het beleid inzake zorg en welzijn en van de actoren ter zake;
 • Een goede kennis van de wetgeving m.b.t. zorg, welzijn en lokale besturen en de verschillende bestuursniveaus op dit terrein;
 • Een goede kennis op het vlak van organisatie-, financieel- en personeelsbeleid;
 • Een goede kennis van de vzw-wetgeving.

Rollen en activiteiten

Uitgangspunt

Het opstarten van de operationele werking van VIVEL. Vervolgens het organiseren, beheren en coördineren van activiteiten binnen het Vlaams Instituut voor de Eerste lijn vertrekkend vanuit de strategische doelstellingen.

Rollen en activiteiten

De directeur is eindverantwoordelijke voor:

 • De beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering: zij/hij initieert en leidt, in interactie met de Raad van Bestuur, de beleidsplanning en staat in voor de uitvoering van het beleidsplan;
 • De leiding aan de medewerkers van VIVEL;
 • De realisatie van het personeelsbeleid en beheer m.i.v. organisatieontwerp, functieontwerp, personeelsplanning, personeelsopvolging, competentiebeleid, beloningsbeleid, welzijn op het werk en personeelsadministratie;
 • Het middelenmanagement: begroting, financiële processen, contractenbeheer,…;
 • Organisatieontwikkeling en kwaliteitsbeleid: opstellen en uitvoeren van een organisatieontwikkelingsplan en het voeren van een kwaliteitsbeleid;
 • Communicatie en externe relaties: enerzijds de zorg voor een goede interne en externe communicatie en het aangaan, ontwikkelen en onderhouden van contacten, anderzijds het leggen van relaties met de externe stakeholders, het voeren van overleg en het aangaan en uitvoeren van samenwerkingen;
 • Rapporten: het opstellen van (management)rapporten voor zowel interne (Raad van Bestuur, Algemene Vergadering) als externe stakeholders (Agentschap Zorg & Gezondheid, andere overheidsactoren,…).

Als directeur  worden de volgende rollen opgenomen:

Ondernemer en manager

We zien de directeur als iemand die initiatief neemt, die zich opstelt als een entrepreneur, die nieuwe evoluties aangeeft en die borg staat voor de toekomst van het instituut. Concreet vertaalt zich dat onder andere naar volgende activiteiten:

 • Het vertalen van de basisopdracht van VIVEL naar een strategische visie en doelstellingen en deze vertalen in een concreet beleidsplan in nauw overleg met RvB;
 • Het mee vertalen van strategie en beleid naar operationele doelstellingen en acties, meer bepaald bij het opzetten van kwaliteitsmetingen in de diverse sectoren;
 • Het organiseren van regelmatig intersectoraal overleg en intervisie tussen de diverse sectoren in de zorg;
 • Het formuleren van adviezen inzake kwaliteitsbeleid;
 • Het opbouwen van een netwerk met experten en instellingen en deze laten samenwerken tot ontwikkeling van een algemeen en sector specifiek beleid in nauwe samenwerking met de diverse sectoren;
 • Het organiseren van de communicatiestrategie zodat de publieke transparantie over de kwaliteitsinspanningen door de sector gegarandeerd wordt; 
 • Het waken over een effectieve en efficiënte dagelijkse werking;
 • Het vertegenwoordigen van VIVEL bij externe belanghebbenden, organisaties en overheden binnen het bevoegdheidsdomein;
 • Het rapporteren aan interne en externe organen over diverse thema’s;
 • Spilfiguur zijn tussen het strategisch beleid en de tactische werking van de organisatie voor de bevoegde domeinen;
 • Het bewaken en beheren van de toegewezen budgetten en middelen en het zoeken naar bijkomende commerciële en winstgevende activiteiten binnen het wettelijk kader.

Inspirerende leidinggevende en coach

We zien de directeur als een leider die voor groei van de instelling en de medewerkers zorgt, die zich als gids opstelt en die als rol model optreedt en inspireert. Concreet vertaalt zich dat onder andere in hierna volgend gedrag:

 • Leidinggeven aan de toegewezen  medewerkers  via coachen, motiveren en opvolgen zodat een optimale werking gegarandeerd wordt;
 • Medewerkers op alle niveaus inspireren en enthousiasmeren en meenemen in de strategische veranderingen en innovaties;
 • Eindverantwoordelijkheid opnemen voor het behalen van de resultaten van het team;
 • Medewerkers aanzetten tot nieuwe initiatieven en creativiteit bij hen stimuleren;
 • Verantwoordelijkheid nemen stimuleren en empowerment geven aan de medewerkers zodat de toegewezen verantwoordelijkheid maximaal benut wordt;
 • Een ontwikkelingsbeleid opzetten zodat medewerkers verder evolueren in hun competenties;
 • Transparantie uitstralen.

Intern en extern aanspreekpunt

De directeur fungeert als intern en extern aanspreekpunt. Iemand die met een heel diverse groep aan actoren kan communiceren en onderhandelen. Neemt deel aan belangrijke stuur- en werkgroepen, bereidt de bestuursvergaderingen voor en staat borg voor de concrete uitvoering en opvolging van de operationele taken binnen de begroting.

Netwerker

Een persoon die verbindend optreedt en handelt, die gedreven en bedreven is in het voeren van het stakeholdermanagement.

Vereiste competenties

Profiel

 • Masterdiploma relevant voor de functie;
 • 5 jaar professionele ervaring hebben met zorg en welzijn
 • Een zeer grondige kennis hebben van het Vlaamse en lokale beleid  inzake zorg en welzijn en van de actoren binnen het brede welzijns- en zorglandschap;
 • 5 jaar ervaring in een leidinggevende functie.

Gedragscompetenties

Om de rol van directeur waar te maken toont deze:

Integriteit

Oefent de functie adequaat en zorgvuldig uit en met in-acht-name van de verantwoordelijkheid en de geldende regels en met respect voor het onafhankelijke en pluralistische karakter van VIVEL.

 • Is diplomatisch;
 • Is geduldig;
 • Handelt respectvol;
 • Is betrokken en loyaal;
 • Heeft een voorbeeldfunctie;
 • Is discreet en respecteert beroepsgeheim en de privacy;
 • Handelt consequent in visie en gedrag;
 • Neemt verantwoordelijkheid op voor eigen beslissingen;
 • Komt uit voor normen en waarden van de organisatie; geeft hiervan uiting naar de collega’s.

Synthesevermogen en analytisch denken

Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een systematische wijze integreren, alternatieven uitwerken en tot een waardevolle en sluitende conclusie komen.

 • Kan kritisch denken;
 • Heeft een analytisch vermogen;
 • Is in staat objectief te oordelen en meten;
 • Kan proactief de gevolgen van acties inschatten;
 • Kan een situatie ontleden, opsplitsen in deelaspecten en logisch ordenen;
 • Luistert, vraagt door om de juiste informatie te verkrijgen en kan deze correct interpreteren en toepassen;
 • Interpreteren van syntheses.

Netwerken

Het vermogen om strategische relaties met mensen, binnen en buiten de organisatie op te bouwen en te onderhouden die relevant zijn.

 • Identificeren van juiste sleutel partners en relaties;
 • Zoekt naar mogelijkheden om het netwerk te benutten voor het verkrijgen van (in)formele steun;
 • Gericht zijn op complementariteit in de samenwerking met anderen;
 • Opbouwen en aanwenden van formele en informele netwerken;
 • Strategische allianties uitbouwen;
 • Relaties leggen en onderhouden met mensen binnen en buiten de sector;
 • Vertegenwoordigt de organisatie op formele events.

Onafhankelijk denken

 • Is duidelijk omtrent eigen positie en standpunten;
 • Schat adviezen in op hun waarde en bruikbaarheid;
 • Is in staat om autonoom te denken;
 • Streeft naar objectiviteit ;
 • Blijft standvastig bij druk of machtsuitoefening.

Strategisch denken

Het vermogen om op basis van integratie een visie en missie ontwikkelen met positieve impact op middellange en lange termijn en in lijn hiermee een strategische plan uitwerken. 

 • Het integreren van marktgegevens in een coherente visie en missie;
 • Abstraheren en het hier en nu overstijgen;
 • Denken in globale waarden, systemen en processen zonder zich te verliezen in details;
 • Het overwinnen van weerstanden, ook in moeilijke en complexe omgevingen.

Impact aansturen van groepen

Het vermogen om anderen op basis van expertise of persoonlijke stijl te overtuigen/beïnvloeden.

 • Het bereiken van een vooropgesteld doel door het hanteren van overtuigende argumenten, het aanvaarden van realistische compromissen, het realiseren van een win-win situatie;
 • Het aanzetten tot actie bij anderen door duidelijke richtlijnen te geven en de verantwoordelijkheden duidelijk te stellen;
 • Het aanpassen van de communicatiestijl aan de gesprekspartner om tot overtuiging te komen;
 • Doeltreffend inspelen op opmerkingen en vragen;
 • Het begeleiden van interne medewerkers via gerichte delegatie, naar meer autonomie.

Gericht op samenwerken en het realiseren van doelstellingen

Draagt actief bij aan een goede samenwerking binnen het team en tot het realiseren van de doelstellingen.

 • Is luistervaardig;
 • Is besluitvaardig;
 • Is stressbestendig;
 • Neemt verantwoordelijkheid;
 • Leeft afspraken na;
 • Is een team speler;
 • Betrekt steeds alle partijen;
 • Groepsgevoel creëren door het aanmoedigen van communicatie en samenwerking en door het bundelen van krachten;
 • Maakt problemen bespreekbaar en zoekt actief naar consensus;
 • Heeft een positieve houding/staat open voor en geeft constructieve feedback;
 • Kan beslissingen nemen, ook in moeilijke omstandigheden.

Motiveren, coachen en ontwikkelen van medewerkers

Het vermogen om het engagement van de medewerkers te verkrijgen.

 • Heeft een positieve uitstraling;
 • Werkt met enthousiasme en gedrevenheid;
 • Is in staat de zaken positief te bekrachtigen;
 • Kan enthousiasme overbrengen;
 • Werkt aanmoedigend en motiverend;
 • Leden van het team aansturen naar eenzelfde objectief;
 • Competenties correct en objectief inschatten en deze op de meest effectieve wijze inzetten.

Gerichtheid op burger, interne klant en maatschappij

Zich vanuit een gerichtheid op en inzicht in de ruime maatschappelijke omgeving inleven in de behoeften van alle actoren en er proactief op in te spelen.

 • Heeft zicht op de ontwikkelingen in de brede sector;
 • Werkt acties uit in functie van de betrokken klant/actoren;
 • Heeft aandacht voor kwaliteit en streeft continue verbetering na;
 • Houdt voeling met de ruime omgeving om beter op de verwachtingen in te spelen.

Communicatie

Het vermogen om de juiste toon te vinden, in mondelinge en in schriftelijke communicatie en ideeën op een vlotte, kernachtige en genuanceerde wijze tot uiting te brengen. Blijk geven van vlotheid.

Zin voor initiatief en ondernemerschap

Het vermogen om kansen te zien en opportuniteiten te grijpen die zich aanbieden teneinde de dienstverlening te optimaliseren. Onderneemt acties om de bestaande dienstverlening kenbaar te maken aan het brede publiek.

Arbeidsvoorwaarden:

 • Voltijdse betrekking met contract van onbepaalde duur;
 • Leidinggevende worden van een nieuwe organisatie met ambitie in de brede zorg, welzijn en gezondheidssector en met grote maatschappelijke relevantie;
 • Marktconforme verloning;
 • Extralegale voordelen (gsm, mobiliteitsvergoeding, groepsverzekering, aanvullende verzekering zijn een mogelijke optie).

Contact

Ligt deze uitdaging binnen jouw ambitie en herken je jezelf in het gewenste profiel? Mail dan je sollicitatie en cv, waaruit blijkt dat je over de nodige ervaring en opleidingsniveau beschikt, naar het volgende adres: marc@marc-consultancy.com. Solliciteren kan t.e.m. 22 februari 2019.